ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพสูงทางคุณลักษณะทางการไหลของของเหลว เช่น การไหลของน้ำมัน  จุดไหลเทของน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันการดีเซล จุดเกิดฝ้า การเกิดแวกซ์ การก่อตัวของตะกรัน การเกิดหยดน้ำของก๊าซ  คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น การทดสอบค่าการนำความร้อนของของเหลว ค่าความหนืดในสภาวะท่อขนส่งน้ำมัน ค่าความหนืดของน้ำมัน เป็นต้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่าง

Flow Assurance

Physical Properties

Our devices are higly automated, easy to use and are distinguished by short response times. The design of our lab equipment is compact for space-saving assembly in the labor or for easy transport of our portable devices.

If you have any questions concerning our products contact us. We are always glad to be of assistance.

Product Overview

Fluid Flow: Pour Point Tester PPT 45150

Pour Point Tester: portable lab equipment for measure pour point in crude oils and oil products.

 • Measure of pour point (no-flow point) acc. to ASTM D5985
 • Temperature range -45 °C bis +150 °C portable in trolley case
 • In lab with precooler down to -55 °C
 • Automated, fast and accurate measuring
 • Repeated measurements

Product page Pour Point Tester

Asphaltene Flocculation:  Flocculation Titrimeter FT5

Flocculation Tester: lab apparatus for record precipitation processes and to determine flocculation points of oils.

 • Measure flocculation points and examine crystal formation in oils
 • For very dark samples, undiluted crudes and oil products
 • Unpressurised or for pressures up to 700 bar
 • Stand-alone device or as extended measuring site
 • Highly automated test runs

Product page Flocculation Titrimeter

   
Wax Appearance and Deposition: Wax Flow Loop WL

Wax Flow Loop: lab equipment for research deposition effects of waxes, paraffins and asphaltenes in pipelines.

 • Examine wax-, paraffin- and asphaltene sedimentations
 • Small sample volumes from 50 ml
 • Exchangeable model pipeline
 • Real-time charts
 • Fully automated with integrated PC

Product page Wax Flow Loop

   
Scale Formation: Differential Scale Loop DSL

Differential Scale Loop: lab instrument for detecting scale in pipelines, fully-automated.

 • Examine precipitation and sedimentation of scale in pipelines
 • Small sample volumes from 500 ml
 • Fully automated test runs software controlled
 • Wide temperature- and pressure range
 • Exchangeable model pipeline

Product page Differential Scale Loop

Hydrate Formation: Gas Hydrate Autoclave GHA 200

Gas Hydrate Autoclave for research gas hydrate formation, inhibitors and antiagglomerates.

 • Examine gas hydrates, gas hydrate inhibitors and antiagglomerats
 • Measures temperature, torque and pressure up to 700 bar (10,152 psi)
 • Photo or video recordings during test runs possible
 • Longtime experiments up to 30 days
 • Automated test schedule with flexible software

Product page Gas Hydrate Autoclave

Hydrate Formation: Rocking Cell RC5

Rocking Cell: lab equipment, strict method for research of gas hydrates, hydrate inhibitors and corrosion inhibitors

 • Stringent conditions for research on gas hydrates, hydrate inhibitors and corrosion inhibitors
 • Strong mixing simulates pipeline conditions
 • 5 movable test chambers, extended up to 10
 • Separately adjustable pressure up to 200 bar (2,900 psi)
 • Variable test conditions and long-time experiments
 • Compact and automated with integrated PC

Product page Rocking Cell

Viscosity: Viscosity Measuring Site VM 30150

Portable Viscosity Measuring Site for measurement viscosity in oils and fluids.

 • Measure viscosity of crude oils, other fluids and non-newtonian fluids acc. to DIN 53019 / ISO 3219
 • Absolute viscosity measurement from very low to very high viscosities
 • Portable for -30 °C to +150 °C without additional cryostat
 • In lab with recooler down to -45 °C
 • Very fast heating/cooling by thermoelectrical modules
 • Unpressurised measurings or for pressures up to 200 bar
 • Vane sensor for measuring under pipeline conditions

Product page Viscosity Measuring Site

Drag Reduction Evaluation: Turbulence Rheometer TR

Turbulence Rheometer: lab equipment analyse effect of drag reducer in pipelines.

 • Analyse current behaviour in pipelines as well as stability and efficiency of drag reducing agents
 • Fully automated tests
 • Reynolds number ramps of 6,000 to 80,000 in a 90 sec. test
 • Sample volume of 3 litre for Reynolds number ramp
 • Installation of current obstacles possible
 • Temperature range of model pipeline -10 °C to +80 °C (+14 °F to +176 °F)

Product page Turbulence Rheometer

   
Thermal Conductivity of Fluids: Measuring System Lambda LM

Measuring Site Lambda: lab instrument research thermal conductivity of fluids, powder and nano particel.

 • Thermal conductivity of fluids, powders, gels and nanofluids
 • Temperature range -30 °C to +190 °C, without cryostat
 • Unpressurised, pressurised up to 35 bar, inert gas flushing
 • Small sample volumes from 50 ml
 • Fully automated data acquisition and -evaluation via PC

Product page Measuring System Lambda

back to top