เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บริษัท ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO17025 สามารถออกใบรับรองเครื่องมือที่ต้องการได้

เครื่องวัดค่าความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ และความชื้นแบบดิจิตอล
เครื่องวัดค่าความสว่างของแสง (Digital Light Meter)
เครื่องวัดระดับความดังของเสียง (Digital Sound Level Meter)
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Thermometer with Built-in Printer)
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลโดยใช้แสงอินฟาเรด (Infrared Digital Thermometer)
นาฬิกาจับเวลาพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Timer)
เครื่องวัดค่าความเร็วรอบแบบสัมผัส (Contact Tachometer)
เครื่องวัดค่าความเร็วรอบแบบสัมผัสและแบบใช้แสง (Contact / Non-Contact Tachometer)
เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Humidity / Temperature Meter)
เครื่องวัดค่าความชื้นแบบอัตโนมัติ (Digital Moisture Meter)
เครื่องวัดระยะแบบละเอียด (Digital Vernier)
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิห้อง ความชื้น แสงสว่าง และอุณหภูมิตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Digital EnviroMeter)
ปั๊มสำหรับดูดจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing Pump)