สารสอบเทียบจากหน่วยงานมาตรฐาน
ISO17025 / Certified Reference Materials ISO17025

สารมาตรฐานสำหรับวัดความหนืดตามมมาตรฐาน ASTM D445, Low Temperature Viscosity, Cold Cranking Simulator (CCS), Cone & Plate Viscosity, Zahn, ISO, Din, Ford, Shell Flow Cup สารมาตรฐานสำหรับวัดดความหนืด Brookfield Rotary Viscometer ในหน่วย cP, cSt

สารมาตรฐานสำหรับวัดค่าสีในหน่วย Gardner (D1544), Saybolt (D156) และ ASTM (D1500)

สารมาตรฐานสำหรับวัดค่าความหนาแน่น (Density Standard)

สารมาตรฐานสำหรับวัดค่าความหวาน (Brix)

สารมาตรฐานสำหรับวัดค่าการหักเหของแสง  (Refractive Index) ค่ามุมโพราไรเซชั่น (Polarisation)

สารมาตรฐานทางด้านปิโตรเลียมสำหรับวัดค่าจุดวาบไฟ (D92, D93), ค่าการกลั่น (ASTM D86, D850, D1078) เป็นต้น

สารมาตรฐานสำหรับวัดค่า Total Acid Number (TAN), Total Base Number (TBN)