ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบ Automatic Melting Point (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ), Automatic Grease Melting Point Meter (เครื่องวัดจุดหลอมเหลว จุดหยดของจาระบีแบบอัตโนมัติ), Automatic Polarimeter (เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของสาร - Degree of Polarisation), Automatic Refractometer (เครื่องวัดค่าการหักเหของแสงแบบอัตโนมัติ), Automatic Drop Point / Softening Point Tester (เครื่องทดสอบจุดหยด, จุดอ่อนตัวของตัวอย่าง), UV-Visible Spectrophotometer (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น UV-Visible), Handheld Refractometer (เครื่องวัดจุดหักเหของแสงแบบพกพา, เครื่องวัดค่าความหวาน), Online Refractometer / Brix Meter (เครื่องวัดจุดหักเหของแสง, เครื่องวัดค่าความหวานแบบออนไลน์), Microwave Digestion Apparatus (เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ) และ Differential Scanning Calorimeter (เครื่องวัดค่าพลังงานความร้อนในการเผาไหม้ของตัวอย่าง)

Jiahang professional R&D laboratory instruments include melting point meter, polarimeter, refractometer, densitometer, turbidity meter, dropping point softening point tester, micro heating table, potentiometric titration moisture meter, spectrophotometer, differential scanning calorimetry, intelligent microwave digestion instrument, centrifuge, chromatograph, incubator, balance. They are widely used in pharmaceutical and food quality control, education and research, environmental science, chemical engineering, and other fields.

 

Automatic Melting Point / เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ

Melting point meter plays an important role in chemical industry and medical research. It is a necessary instrument to produce drugs, spices, dyes and other organic crystal substances. Corresponding enterprises (pharmaceutical related enterprises, chemical enterprises)/ Universities and Research Institutes (chemical and pharmaceutical related schools and research institutes). Government supervision departments (Entry-Exit Inspection and Quarantine Food and Drug Administration, Grain Administration, etc.)

Main Features

HD recording function, easy to observe and look back. Large temperature range from room temperature to 420℃. The heating rate is adjustable from 0.1℃/Min to 20℃/Min without pole. Enlarge HD color screen window.

Four samples can be determined simultaneously. Printer can be connected to realize real-time data printing and historical data printing. Comply with Pharmacopoeia test methods, including European Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia and Chinese Pharmacopoeia. Compliance with 21CFR Part 1, audit trail, pharmacopoeia, and electronic signature.

 

Automatic Grease Melting Point Meter / เครื่องวัดจุดหลอมเหลว จุดหยดของจาระบีแบบอัตโนมัติ

Automatic grease melting point meter can quickly and accurately determine the melting point of various block and paste samples. 3 samples can be measured simultaneously. Through the digital optical sensor, the whole experiment process is digitized and transmitted to the computer, the intelligent software can automatically judge the melting point of oil, eliminate the subjective error of judging the melting point, and reduce the labor intensity of the experimenter. The instrument has its own heating system, which can ensure a stable heating rate. The platinum temperature sensor has the advantages of fast response and high accuracy compared with the traditional method of using mercury thermometer.

Main Features

With refrigeration system, 3 samples can be processed at a time. One-key automatic detection function, effectively avoid human error. PID precise temperature control. Can record and playback the experiment process, not missing every detail. In full compliance with the national standard and ISO oil melting point determination method

 

Automatic Polarimeter / เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของสาร (Degree of Polarisation)

Digipol-P series polarimeter is an instrument for measuring the rotation of substances. The concentration, content and purity of the substance can be determined by spectrophotometry. Shanghai Jiahang Automatic Polarimeter has built-in Peltier precise temperature control system, which can meet users' requirements for testing at constant temperature. The built-in automatic calibration program is optional, and the standard automatic calibration tool can be automatically calibrated from -45 degrees to +45 degrees, which fully meets the user's demand for controllable measurement accuracy in daily operation. The multilevel authority management of Shanghai Jiahang automatic polarimeter can meet the audit tracking.

Fields of use

Automatic polarimeter is widely used in medicine, food, organic chemical industry and other fields. Agriculture: analysis of ingredients such as agricultural antibiotics, agricultural hormones, microbial pesticides and starch content of agricultural products. Medicine: analysis of antibiotics, vitamins, glucose and other drugs, pharmacological study of Chinese herbal medicine. Food: sugar, monosodium glutamate, soy sauce and other production process control and finished product inspection, food sugar content determination. Petroleum: analysis of mineral oil, monitoring of petroleum fermentation process. Fragrance: analysis of essential oils. Health services: analysis of clinical diabetes in hospitals.

Main Features

Built-in Parpaste temperature control, improve accuracy and stability. There are rotation/specific curl/concentration/sugar degree and custom mode. LED cold light source instead of the traditional sodium light lamp and halogen tungsten lamp.  Compliance with 21CFR Part 1 audit trail, pharmacopoeia and electronic signature. Support network printing, support data statistical retrieval. Multi-level authority management, authority can be freely configured. 10 inch touch color screen, user-friendly operation interface. The system comes with automatic calibration system. Comply with GLP GMP certification

 

Automatic Refractometer / เครื่องวัดค่าการหักเหของแสงแบบอัตโนมัติ

Digipol-R is equipped with a high performance linear CCD sensor. Through high-speed and high precision signal acquisition, analysis and processing technology, the Digipol-R is equipped with a semiconductor Parte super temperature control system. It can measure the refractive index (Nd) and the mass fraction of sugar solution (Brix) of transparent, translucent, dark and viscous liquid with high accuracy and efficiency. 

Fields of use

Automatic refractometer is widely used in petroleum industry, oil industry, pharmaceutical industry, food industry, daily chemical industry, sugar industry, etc. It is also one of the commonly used equipment in schools and related scientific research units. Food industry: quality control of raw materials, intermediates and final products. The concentration of dry matter, solids, and sugars. Purity control for products of sugar, dessert, beverage, dairy, chocolate and coffee, oil and fat industries. Pharmaceutical industry: determination of solid content in blood and urine. Purity control. Cosmetics industry: determination of refractive index of essential oils and spices. Determine the fatty acid content of soap and fragrance ingredients. Chemical and petrochemical industries: determination of refractive index of raw materials and analytical reagents. Purity control. Determination of refractive index of petroleum products. Determine the concentration of the cooled lubricating oil.

Main Features

Built-in Parpaste temperature control, improve accuracy and stability. China's first double temperature control, sapphire prism. LED cold light source instead of the traditional sodium light lamp and halogen tungsten lamp. Compliance with 21CFR Part 1 audit trail, pharmacopoeia, and electronic signature. Support network printing, support data statistical retrieval. Multi-level authority management, authority can be freely configured. 7 "touch color screen, user-friendly operation interface. The whole machine has passed TART and CE certification.

 

Automatic Drop Point / Softening Point Tester / เครื่องทดสอบจุดหยด จุดอ่อนตัวของตัวอย่าง

Automatic drop point and softening point tester perfectly combine high-precision temperature control technology and high-definition video camera technology, not only to provide users with accurate, stable and reliable test results, but also to bring users efficient and convenient test experience. High-definition video can easily and clearly see the whole process of sample state change, and automatically detect real-time graph display, which is convenient for users to accurately measure the sample drop point/softening point. The standard fat cup and measurement method can ensure the accuracy of the results.

Fields of use

Automatic droplets point and softening point tester plays an important role in chemical industry and medical research. It is a necessary instrument for droplet point and softening point of asphalt, asphalt, polymers, resins, paste, wax and more materials.

Main Features

HD video visual sample changes. Fully automatic one-button automatic measurement. Test two samples at a time. Can print data directly through the printer. Compliance with 21CFR Part 11, audit trail, Pharmacopoeia 2020 and electronic signature. In line with national standards and international standards.


UV-Visible Spectrophotometer / เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น UV-Visible

JH-UV series UV-visible light spectrophotometer with quantitative measurement, wavelength scanning, time scanning, multi-wavelength test, DNA protein test and other high-order functions, with high precision, high resolution, low noise, low stray light characteristics.

Fields of use

Photometer is one of the analytical instruments with the longest history, the most widely used and the widest coverage in the world. It is widely used in life science, medical science, environmental science, agricultural

science, metrology science, food science, geological science, petroleum science, medical and health care, iron and steel metallurgy, chemistry and chemical industry and other fields.

Main Features

Independent double optical path and double beam optical system. Can independently complete photometric measurement, quantitative measurement, spectral scanning, kinetics, DNA/ protein testing functions. Suspension type optical system design, strengthen the design of thickened bottom plate, eliminate the impact of vibration or deformation on the optical system. The software is fully compliant with 21CFR Part 11, audit trail, pharmacopoeia, and electronic signature. Large screen dot matrix liquid crystal, clear map data display, friendly interface, easy to operate. Smaller spectral bandwidth, higher resolution, fully meet the requirements of the pharmacopoeia, wider application range. Long life environment-friendly deuterium lamp with flange seat, light replacement is free of optical, debugging. The graph and data can be saved in real time, and can be maintained when power is off. It can be printed and exported to PC.

Handheld Refractometer – เครื่องวัดจุดหักเหของแสงแบบพกพา เครื่องวัดค่าความหวาน

Handheld refractometer can measure the sugar content Brix and refractive index Nd of the liquid, can be used for sugar, pharmaceutical, beverage, petroleum, food, chemical industry production, scientific research, teaching departments of detection and analysis.

Fields of use

Sugar, pharmaceutical, beverage, petroleum, food, chemical industry production, scientific research, teaching departments of testing analysis.

Main Features

Portable design, easy to use LED cold light source instead of the traditional sodium light lamp and halogen tungsten lamp. Color screen display, user-friendly operation interface. The whole machine has passed TART and CE certification.

Online Refractometer / Brix Meter - เครื่องวัดจุดหักเหของแสงแบบพกพา เครื่องวัดค่าความหวานแบบออนไลน์

Equipped with high performance linear CCD photosensitive elements and high precision signal processing technology. It can measure the refractive index and sugar content of various liquids such as transparent, translucent, and dark colors.

Microwave Digestion Apparatus – เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ -

Microwave digestion apparatus is a practical microwave chemical reaction equipment, Microwave digestion technology uses the penetration and activation capacity of microwave to heat the reagents and samples in the closed container, which can increase the pressure in the sample preparation container and the reaction temperature, thus greatly improving the reaction rate and shortening the time of sample preparation.

Fields of use

Microwave digestion widely used in heavy metal detection, organic pollutants extraction, material synthesis and other fields.

Main Features

Digipol-MWD60 intelligent microwave digestion instrument adopts the safe and sealed patent design to eliminate the element loss and leakage caused by exhaust, and ensure the accuracy and reliability of the analysis results of AA, ICP, ICP-MS and other elements. Professional electromagnetic protection design, the only high-end microwave leakage protection standards.  Using ergonomic appearance design, with large color touch screen, free touch color graphical interface, high-end experience of real-time imaging technology, fully reflects the convenience and comfort of modern laboratory. Beyond intelligent microwave digestion instrument using the world's first technology, improve the microwave digestion instrument reaction parallelism. The design standard of industrial microwave oven cavity is adopted, and the inner cavity is prayed with multi-layer PFA (modified polytetrafluoroethylene) to prevent the long-term corrosion of strong acid.

Differential Scanning Calorimeter - เครื่องวัดค่าพลังงานความร้อนในการเผาไหม้ของตัวอย่าง

DSC measures the relationship between temperature and heat flow related to the internal heat transition of materials. It has a wide range of applications, especially in the research and development, performance testing and quality control of materials. Such as material melting, glass transition temperature, crystallization and cold crystallization, phase transition, thermal stability, curing/crosslinking, oxidation rust lead period and so on. Jiahang DSC in line with the national standard GB/T15065-2009, GB/T2951.42-2008, GB/T17391-1998, GB/T19466.6-2009 standard.

Fields of use

It has a wide range of applications, especially in the research and development, performance testing and quality control of materials.

Main Features

1Closed furnace structure, to ensure heating stability. 100 for thermocouple, greatly improve temperature sensitivity and resolution. New furnace structure, better resolution and resolution and better baseline stability. Dual temperature probe to ensure high repeatability of sample temperature measurement. The software ADAPTS to all brands of computers, supporting WinXP, Win7, Win8, Win10 and other operating systems. Humanized operation interface, 8 inch LCD touch screen display, friendly interface, easy to operate.