Home  |  Products  |  Enquiries  |  Contact Us


ผู้ผลิตเครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการกระแทก เครื่องทดสอบการทนต่อการตก การกระแทก ของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester) เซ็นเซอร์วัดค่าความเร็วในเหวี่ยง ค่าความเร็วในการตกของผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package vibration tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลัน (Package Shock Tester) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature / RH Chamber, Climatic Chamber, Environmental Chamber) เป็นต้น more details
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิวกระดาษสำหรับห้องปฏิบัติการงานเคลือบ หน่วยงานวิจัย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น มี3 แบบให้เลือก ได้แก่ เครื่องเคลือบแบบลูกกลิ้งเดี่ยว (Single Roll Lab Coater), เครื่องเคลือบแบบ 2 ลูกกลิ้ง (2 Roll Lab Coater) และ เครื่องเคลือบแบบ 3 ลูกกลิ้ง (3 Roll Lab Coater) นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Laminator และเครื่องอื่น ๆ ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า more details
สารสอบเทียบมาตรฐาน ตาม ISO 17025 / Guide 25 เช่น สารวัดค่ารความหวาน (Brix) ค่าการหักเหของแสง (Refractive Index) ค่าความหนืด  ค่าสี เป็นต้น more details
เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  พร้อมใบรับรอง ISO17025 more details
ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเตาน้ำมันดำที่ระเหยยาก เป็นต้น  โดยใช้เครื่องระเหยความชื้นแบบรวดเร็วประกอบ  เครื่องหาความชื้นดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา โพลิเมอร์ สารเคมี และตัวอย่างของเหลวแบบการไหลแบบ Newtonian Flow ออกแบบมาสำหรับการทดสอบนอกสถานที่ (Portable Viscometer) แบบทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Viscometer) และติดตั้งในระบบการผลิต (Process Viscometer) more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่า API แบบอัตโนมัติ (Automatic Densitometer) ตามมาตรฐาน ASTM D4052 เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำในน้ำมัน (Karl Fischer Coulometric & Volumetric Titrator) เครื่องวัดค่าความหนืด (Automatic Viscometer) เครื่องวัดค่าความหวาน (Brix) เครื่องวัดค่าความเค็ม (Salinometer) เครื่องวัดค่าการหักเหของแสงแบบดิจิตอล (Digital Refractometer) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด (Total Acid Number/TAN) เครื่องวัดค่าความเป็นด่าง (Total Base Number/TBN) เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ (Automatic Titrator) สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ เบียร์ แอลกอฮอลล์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาเป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว สารเคมี กรดแบตเตอรี่ น้ำม้นหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และของเหลวอื่น ๆ มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น แบบทดสอบนอกสถานที่หรือทดสอบหน้า Site งาน เช่น ถังเก็บ รถขนส่ง หรือคล้งเก็บสินค้า เป็นต้น เนื่องจากพกพาสะดวก(Portable)  นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติงาน (Laboratory) และแบบติดตั้งในส่วนการผลิต (Process Control) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน more details
ผู้ผลิตเครื่องสกัดสารโดยใช้หลักการคาร์บอนไดออกไซด์ Supercritical Fluid Extraction - (SFE) สำหรับห้องปฏิบัติการขนาด 1 ลิตร และ 5 ลิตร จนถึงระดับ การผลิตขนาด 24 ลิตร, 100 ลิตร, 200 ลิตร เป็นต้น more details
ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ จาระบี น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี แวกซ์ ยางมะตอย สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เป็นต้น more details

ผู้นำเครื่องมือวิจัยแบบ Pilot Scale, Lab Operation Unit เครื่องกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ พลาสติค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ สารเคมี แวกซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมการกลั่นตัวทำละลายและสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งการสกัดสาร หัวน้ำหอม การแยกสารสมุนไพร สารสกัด สารสำคัญ การทำให้สารบริสุทธิ์ การทำให้สารเข้มข้น ด้วยเทคนิคหลากหลาย เครื่องดังกล่าวเหมาะกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย โรงพยาบาล โรงงานเครื่องสำอาง โรงพิมพ์ เป็นต้น more details

Pol-Eko Aparatura เป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลายประเภท เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป(Thermostatic cabinets) ,  ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory refrigerators),  ตู้แช่สำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory freezers),  ตู้บ่มเชื้อ ตู้ทดสอบบีโอดี (Cooled incubators),  Heating ovens (incubators),  ตู้อบแห้งลมร้อน (Drying ovens), ตู้ฆ่าเชื้อ (Sterilizers), เครื่องปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Laboratory homogenizer), เครื่องวัดปริมาณเชื้อ (Colony counter), สถานีเก็บน้ำตัวอย่างอัตโนมัติ (Stationary samplers), สถานีตรวจวัด เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย (Waste water reception stations), On-Line instrumentation เช่น เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (dissolved oxygen) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เป็นต้น more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพสูงทางคุณลักษณะทางการไหลของของเหลว เช่น การไหลของน้ำมัน  จุดไหลเทของน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันการดีเซล จุดเกิดฝ้า การเกิดแวกซ์ การก่อตัวของตะกรัน การเกิดหยดน้ำของก๊าซ  คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น การทดสอบค่าการนำความร้อนของของเหลว ค่าความหนืดในสภาวะท่อขนส่งน้ำมัน ค่าความหนืดของน้ำมัน เป็นต้น more details
ผู้ผลิตถังปฏิกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (Reactor) เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) สำหรับระเหยสารเคมี ตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระเหยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยน้ำออก ขนาดบรรจุของขวดใส่ตัวอย่าง 1 ลิตร ถึง 50 ลิตร more details
เครื่องวัดแรงตึงผิวของสารลดแรงตึงผิว สารเคมี เครื่องสำอาง แบบ Bubble Point Tensiometer  เครื่องวิเคราะห์ค่าความเสถียรในการเกิดโฟมของยาทาผิว เครื่องสำอาง เป็นต้น  (Foam Tester) more details
ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับทดสอบกระป๋อง และบรรจุภัณฑ์ต่างสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง เป็นต้น เครื่องมือทดสอบทางกายภาพสำหรับฝาปิดชนิดต่าง ๆ เช่นฝาเกลียว ฝาจีบ ขวดแก้ว ขวดพลาสติค ขวด PET เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ เช่น Magnetic Stirrers / เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก, Overhead Stirrers / เครื่องกวนผสมสาร, Overhead Stirrers / เครื่องกวนผสมสาร, Shakers / เครื่องเขย่าสาร, Homogeniser Dispersers / เครื่องบดปั่นสารความเร็วสูง, Mills / เครื่องบด ปั่น ตี ของแข็ง, Dry Block Heater / เครื่องให้ความร้อนแบบไม่ใช้ของเหลว, Heating Baths / อ่างให้ความร้อน, Hot Plates / เครื่องทำความร้อน หรือ เครื่องอุ่นตัวอย่าง, Temperature Control / เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, Centrifuges / เครื่องปั่นเหวี่ยง, Rotary Evaporators / เครื่องระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ, Laboratory Reactors / ชุดถังปฏิกรณ์สำหรับทดสอบการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Laboratory Software / ซอฟแวร์ประเมินผล, Heat of Combustion / Calorimeters / เครื่องมือทดสอบค่าพลังงานความร้อนในการเผาไหม้, Decomposition Systems / ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่อง Calorimeters เป็นต้น
more details
Rhopoint Instruments is a UK based manufacturer of test equipment primarily focussed towards appearance quality. The company was founded in 1988 as a manufacturer of glossmeters. Since this time, the range has developed and grown to test not just gloss but many other parameters of total surface quality including orange peel / DOI, haze, texture, defect analysis, shade and opacity.
more details
Labthink International, Inc. is a global enterprise that provides professional quality control solutions for packaging materials and products. Our headquarters is based in Greater Boston, Massachusetts, well-known for being the hub of technological innovations. Our core businesses include the R&D of laboratory testing instruments, packaging testing and test data processing services. We are dedicated to providing integrated professional quality control solutions for packaging manufacturers, food and beverage producers, medical and pharmaceutical companies, and daily chemical and printing industries. Our Greater Boston headquarters combines functions of the North America sales division, the R&D center, the packaging testing laboratory, and the customer services center and administrations.
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านสี หมึกพิมพ์ เรซิน สารเคลือบผิว สำหรับอุตสาหกรรมสี สิ่งพิมพ์ พลาสติค กระดาษ กล่องและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
more details
ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านโลหะศาสตร์ เช่น เครื่องวัดค่าความหนาสี (Thickness Gauge Tester) เครื่องวัดค่าความเรียบ ความหยาบผิว (Roughness Tester) เครื่องวัดค่าความแข็งของเหล็ก (Hardness Tester) แบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Tester) เครื่องวัดค่าความแข็งวิกเกอร์ส (Vickers Hardness Tester) และเครื่องวัดค่าความแข็งแบบรอกเวลล์ (Rockwell Hardness Tester) เครื่องวัดค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติค เครื่องวัดค่าความหนาสีด้วยหลักการอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Thickness Gauges) เครื่องมือวัดความหนาสี, เครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบ เครื่องมือวัดความหนาแบบดิจิตอลด้วยหลักการ Eddy-Current และ Magnetic Induction (Coating Thickness Gauges) เครื่องวัดค่าความเรียบ ความหยาบของผิววัสดุ (Surface Roughness Testers / Profilometers) เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, Whiteness Index, Yellowness Index, Lch, XYZ, Hunter Lab, Metamerism Index เป็นต้น เครื่องทดสอบสำหรับงานวิจัยทางแสง สี การส่องสว่าง ตู้เทียบสี (Lighting Cabinet), เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดสอบภาพถ่ายดิจิตอล (Digital Imaging Test Solution) เป็นต้น
more details
ผู้ผลิตเครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Testing Machine), เครื่องทดสอบโต๊ะและเก้าอี้ (Tables and Chairs Testing Machine), เครื่องทดสอบโซฟาและที่นอน (Sofa and Mattress Testing Machine), เครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ /(Wooden Furniture Testing), เครื่องทดสอบของเล่น (Toys Testing), เครื่องทดสอบทางด้านกายภาพและทางกลน์ (Physical & Mechanical Testing), เครื่องทดสอบการติดไฟ การลามไฟ (Flammability Testing), เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile / Tension Test), เครื่องทดสอบแรงบิด (Torque Testing), เครื่องทดสอบเบาะ-ที่นั่งเด็ก (Baby Carriage Testing Machine), เครื่องทดสอบผ้าและสิ่งทอ (Textile Testing), เครื่องทดสอบเส้นใยและสิ่งทอ (Fabric & Garment Testing), เครื่องวัดการซีดจางของสี (Colour Fastness Testing), เครื่องทดสอบเส้นใยและสิ่งทอ (Yarn & Fiber Testing), เครื่องทดสอบการสั่นของบรรจุภัณฑ์ (Vibration Test) เครื่องทดสอบ Drop Test, อุปกรณ์และอะไหล่สิ้นเปลือง (Standard Testing / Consumables), เครื่องทดสอบเส้นใยและสิ่งทออื่นๆ (Other Textile Testing Machine), เครื่องทดสอบการติดไฟ การลามไฟ (Flammability Testing), เครื่องทดสอบรองเท้า ผลิตภัณฑ์หนัง (Leather Shoes Testing), เครื่องทดสอบแรงดึงเอนกประสงค์ (Universal Testing) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านเยื่อกระดาษ ทิชชู่ กระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่อง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเยื่อ (PFI Mill) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness Tester) เครื่องวัดสีและความทึบแสง (Color & Opacity) เครื่องวัดค่าความมันเงาของกระดาษ (Gloss Meter) เครื่องขึ้นแผ่นกระดาษ (Sheet Former) เครื่องทดสอบความดันทะลุ (Burst Tester) เครื่องวัดแรงดึง (Tensile Tester) เครื่องวัดแรงกดกล่อง (Box Compression Tester) เครื่องวัดการดูดซับน้ำ (Cobb Tester) เครื่องตัดกระดาษ (Paper Cutter) เครื่องเตรียมตัวอย่าง เครื่องทดสอบกระดาษลูกฟูก เครื่องทดสอบรอยพับกล่อง (Score Quality Tester) เครื่องทดสอบค่าความเรียบ (Smoothness Tester) เครื่องทดสอบกระดาษลูกฟูก (Bending & Stiffness Tester) เครื่องวัดค่าความนุ่มของทิชชู่ (Tissue Softness Tester) เครื่องทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นกระดาษ (Internal Ply Bond Tester) เครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ (Crush Tester) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องแล็ป ห้องปฏิบิติการ เช่น ตู้อบลมร้อน  (Drying Oven / Hot Air Oven),  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator), ตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator), ตู้บ่มเชื้อพร้อมระบบเขย่าในตัว ( Shaker Incubator), เตาเผา (Muffle Furnace),  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath / Oil Bath),  เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ (Distilled Water Machine), เตาหลุม (Heating Mantle), เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Stirrer), เครื่องเขย่าสาร (Vortex Mixer), เครื่องบดย่อย เครื่องปั่นตัวอย่าง เครื่องบดตัวอย่าง (Blender / Crusher / Milling Machine) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านงานพลาสติค โพลิเมอร์ เรซิน ยาง กระจก เซรามิคส์ น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันหล่อลื่น สี หมึก สารลดแรงตึงผิว เช่น เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของสาร - Differential Scanning Calorimetry (DSC), เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารด้วยความร้อน - Thermogravimetric Analysis (TGA), เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบดิจิตอล (Contact Angle Meter), เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black Content Tester), เครื่องวัดการกระจายตัวของคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black Dispersion Detector), เครื่องวัดแรงตึงผิวแบบดิจิตอล (Surface Tension Tester / Tensiometer), เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเลเซอร์ (Laser Particle Size Analyzer) เป็นต้น more details

เครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของอากาศ (Gas Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำ (Water Vapor Permeability Analyzer) เครื่องวัดแรงดึงฟิล์มเอนกประสงค์ (Electronic Tensile Tester) เครื่องวัดการซีลปิดถุงพลาสติก (Heat Sealer) เครื่องวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Coefficient of Friction Tester) เครื่องวัดการขัดผิว การถลอกของถุงบรรจุภัณฑ์ (Ink Rub Tester) เครื่องทดสอบการรั่วซึม (Leakage Tester) เครื่องวัดค่าความหนาของฟิล์ม เครื่องวัดค่าแรงดันทะลุ  (Burst Tester) เครื่องวัดค่าแรงฉีกขาดของฟิล์ม (Tearing Tester) เครื่องวัดค่าการทนต่อการตกกระแทกของฟิล์ม (Dart Impact Tester) เครื่องทดสอบการหดของฟิล์ม (Heat Shrink Tester) เครื่องวัดค่าการส่องผ่านของฟิล์ม (Haze Meter / Light Transmittance Meter) เครื่องวัดดัชนีการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Indexer) เครื่องทดสอบกากที่เหลือจากการระเหยสาร (Evaporated Residues Tester) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการตกของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester) เซ็นเซอร์วัดค่าความเร็วในเหวี่ยง ความเร็วในการตกของผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package Vibration Tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลัน (Package Shock Tester) เครื่องทดสอบการกระแทก (Package Bump Tester) เครื่องทดสอบการทนของผลิตภัณฑ์ต่อการจำลองการขนส่ง (Transportation Simulator) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature / RH Chamber, Climatic Chamber, Environmental Chamber) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, Whiteness Index, Yellowness Index, Lch, XYZ, Hunter Lab, Metamerism Index เป็นต้น เครื่องวัดค่าความขุ่น ความใส (Haze Meter / Transparency Meter) ของเม็ดพลาสติก ฟิล์ม กระจก เลนส์ เครื่องทดสอบสำหรับงานวิจัยทางแสง สี การส่องสว่าง ตู้เทียบสี (Lighting Cabinet), เครื่องมือวัดค่าความมันเงาแบบต่อเนื่อง (Online Gloss Meter) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านเยื่อกระดาษ ทิชชู่ กระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่อง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเยื่อ (PFI Mill) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness Tester) เครื่องวัดสีและความทึบแสง (Color & Opacity) เครื่องวัดค่าความมันเงาของกระดาษ (Gloss Meter) เครื่องขึ้นแผ่นกระดาษ (Sheet Former) เครื่องทดสอบความดันทะลุ (Burst Tester) เครื่องวัดแรงดึง (Tensile Tester) เครื่องวัดแรงกดกล่อง (Box Compression Tester) เครื่องวัดการดูดซับน้ำ (Cobb Tester) เครื่องตัดกระดาษ (Paper Cutter) เครื่องเตรียมตัวอย่าง เครื่องทดสอบกระดาษลูกฟูก เครื่องทดสอบรอยพับกล่อง (Score Quality Tester) เครื่องทดสอบค่าความเรียบ (Smoothness Tester) เครื่องทดสอบกระดาษลูกฟูก (Bending & Stiffness Tester) เครื่องวัดค่าความนุ่มของทิชชู่ (Tissue Softness Tester) เครื่องทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นกระดาษ (Internal Ply Bond Tester) เครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ (Crush Tester) เครื่องทดสอบฟิล์ม บรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องทดสอบการรั่วซึมของถุงฟอยล์ (Leakage Testing) ถุงบรรจุอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องวัดความขุ่นของพลาสติก (Haze Meter) เป็นต้น more details

ผู้ผลิตเครื่องผสมสารนวัตรกรรมใหม่ (Kakuhunter) โดยใช้หลักการแรงปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Planetary Centrifugal Mixer) ซึ่งหมุนในแนววงโคจร (Planetary) ผสมกับการหมุนของตัวอย่างในภาชนะแบบรอบตัวเอง (Rotation) ทำให้เกิดการผสมสารที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถไล่ก๊าซ (De-Gassing / De-Aerating) ออกจากตัวอย่างที่มีความหนืดสูงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับตัวอย่างสารเคมี สี หมึก กาว เรซิน น้ำมัน ครีม เครื่องสำอาง ยา แว็กซ์ ไข จาระบี เซรามิกซ์ และการผสมสารที่อยู่ในรูปผง (Powder) เข้ากับของเหลว เป็นต้น more details